Algemene voorwaarden

Door het bestellen van diensten en/of producten van Smits IT Solutions verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst.

Definities

Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten.
Website: Een of meerdere internet pagina's.
Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een Website of andere internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door Client, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie en dienst van of met Smits IT Solutions.
De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de Client aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met Smits IT Solutions gesloten overeenkomst. De Client verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen, met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden. Smits IT Solutions aanvaardt geen algemene verwijzing door de Client naar andere voorwaarden.

Duur en beëindiging

Opzegging geschiedt per e-mail of brief, waarbij de ontvangstbevestiging van de opzegging als opzegdatum geldt.
Voor Webhosting en Domeinnamen gelden jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden. Opzeggen dient ten minste 1 maand vóór de verlenging.
Smits IT Solutions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Client aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Smits IT Solutions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Smits IT Solutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Client in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Termijnen

Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Smits IT Solutions aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn.

Communicatie

Wijzigingen in de gegevens van Client dient Client direct schriftelijk mede te delen aan Smits IT Solutions.
Het is de verantwoordelijkheid van Client om ten allen tijde een actief emailadres door te geven aan Smits IT Solutions, en emails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.

Webhosting

De diensten van Smits IT Solutions m.b.t. Webhosting mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Smits IT Solutions neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de Websites. Client zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Client zal geen materiaal naar Websites uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op Websites mogen in geen geval discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van Smits IT Solutions.
Smits IT Solutions stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart Smits IT Solutions nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Domeinnamen

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. Smits IT Solutions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Indien Client niet voldoet aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties is Smits IT Solutions gerechtigd de Domeinnaam van Client op te heffen zonder dat Smits IT Solutions aansprakelijk wordt gehouden en zonder dat Client recht heeft op restitutie van registratiekosten of registratiekosten die vooruit zijn betaald.
In het geval Client een onjuiste Domeinnaam (spelfouten, naamfouten, etc.) aanvraagt, worden de registratiekosten niet terugbetaald. Smits IT Solutions zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Smits IT Solutions verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve aanvraag van een Domeinnaam, zal Smits IT Solutions de registratiekosten vergoeden of de registratie aanbieden van de juiste Domeinnaam, zulks ter keuze van Smits IT Solutions.
Met betrekking tot domeinregistratie komt Client overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Client om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Smits IT Solutions door te geven.
Een Domeinnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien Smits IT Solutions hiertoe aanwijzingen heeft zal zij Client hiervan in kennis stellen en een redelijke termijn verschaffen voor Client om deze zaken aan te passen.
Client vrijwaart en houdt Smits IT Solutions schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de Domeinnaam namens of door Client.
Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Smits IT Solutions alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Aansprakelijkheid

Voor zover Smits IT Solutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Smits IT Solutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Smits IT Solutions op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Smits IT Solutions of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Smits IT Solutions.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Smits IT Solutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Smits IT Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Client vrijwaart Smits IT Solutions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden te zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Client geleverde producten en diensten van Smits IT Solutions.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient Client rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Smits IT Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Smits IT Solutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Client is aansprakelijk voor alle schade die Smits IT Solutions mocht lijden ten gevolge van een aan Client toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
Smits IT Solutions is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Smits IT Solutions niet in staat is haar verplichtingen jegens Client na te komen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Wijziging van de voorwaarden

Smits IT Solutions behoudt te allen tijde het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: http://www.sm-it-s.nl/voorwaarden.aspx

Financiële en Juridische Informatie

Smits IT Solutions behoudt het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of te laat ontvangen betaling van aangerekende sommen. Dit houdt echter niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.

In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk heeft Smits IT Solutions het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Smits IT Solutions een incassoburo in waarvan de kosten geheel op Client verhaald zullen worden.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze het overzicht volledig van kracht blijven en zullen Smits IT Solutions en Client in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt.
Behoudens bewijs van het tegendeel zijn te zake van door Smits IT Solutions met de Client gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Smits IT Solutions beslissend.

Deze voorwaarden zijn op 01-01-2013 voor het laatst gewijzigd.

* alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.


Algemene voorwaarden downloaden